29 maja 2018

Biolog terenowy – kim jest, jakie są jego zadania?

Biolog terenowy – kim jest, jakie są jego zadania?

Standard BRC jako gwarancja najwyższej jakości

Działalność zakładów zajmujących się produkcją czy przechowywaniem żywności reguluje szereg norm i standardów. Dotyczą one higieny i jakości, bardzo istotną kwestią jest wdrożenie odpowiednich metod zwalczania i zapobiegania wystąpienia szkodników. Jednym z takich przepisów jest brytyjski standard BRC Global Standards. Standard określa, jakie warunki i wymagania muszą być spełnione przez producenta oraz dostawcę żywności, aby produkty były bezpieczne dla ludzi.

Jest to międzynarodowy certyfikat opracowany dla wszystkich producentów żywności uczestniczących w jej produkcji, magazynowaniu dystrybucji oraz sprzedaży. Jest gwarancją, iż osoby zajmujące się produkcją i obrotem żywności są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego produktów.

Aby spełnić wymagania standardu BRC GLOBAL STANDARDS konieczne jest także skorzystanie z usług biologa terenowego.

Biolog terenowy (ang. field biologist) to osoba posiadająca rozległą wiedzę w zakresie zwalczania szkodników, potwierdzoną niezbędnymi szkoleniami i uzyskanym certyfikatem. Biolog terenowy jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inspekcji (audytu) przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją lub przetworzeniem żywności pod kątem szkodników. W trakcie audytu biolog terenowy określa ewentualne zagrożenie, wskaże metody radzenia sobie z nimi, definiuje także sposoby zwiększenia skuteczności ochrony przed szkodnikami oraz sprawdza rzetelność i skuteczność firmy DDD, z którą zakład współpracuje.

Biolog terenowy, dzięki swojej wiedzy i zdobytemu, wieloletniemu doświadczeniu z powodzeniem wyeliminuje problem szkodników w zakładzie. Jednocześnie jego pomoc w ulepszeniu systemu pest control, poprzez kontrolę oraz doradztwo w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, przyniesie długofalowe efekty.

Jakie czynności podejmuje biolog terenowy w czasie audytu?

Biolog terenowy w trakcie audytu:

  • wnikliwie analizuje i określa poziom aktywności szkodników nie tylko na terenie zakładu, ale także w najbliższym otoczeniu,
  • kontroluje jakość pracy zatrudnionego przez firmę technika DDD. Biolog terenowy zwraca szczególną uwagę na wszelkie niedociągnięcia i zaniedbania pracownika DDD.
  • analizuje poprawność doboru metod fizycznych, chemicznych i biologicznych zastosowanych w celu przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji.
  • może także wskazać alternatywne metody rozwiązywania problemów,
  • weryfikuje dokumentację dotyczącą zwalczania szkodników.
  • bada szczelność niepozwalającą na pojawienie się w obiekcie gryzoni. Ssprawdza czy produkty są w odpowiedni sposób układane, zabezpieczane przed szkodnikami (np. gryzoniami).
  • zwraca uwagę na ewentualne słabe punkty zakładu, w tym lokalizuje miejsca, gdzie szkodniki mogą się pojawić na skutek jakichś błędów, niedopatrzeń, czy zaniechań.
  • doradza, w jaki sposób można chronić obiekt przed szkodnikami czy potencjalnym zagrożeniem, wynikającym z ich obecności.
  • na koniec przygotowuje szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu. W audycie zostają zawarte wszelkie sugestie, oceny oraz wnioski.

Jak często zakład powinien korzystać z usług biologa terenowego?

Według najnowszej wersji standardu BRC GLOBAL STANDARDS zakłady działające w branży przetwórstwa i obrotu żywności, są zobowiązane do przeprowadzania audytu biologa terenowego w oparciu o aktualnie prowadzoną ocenę ryzyka. Jednak ich ilość nie może być mniejsza niż raz w roku. Podczas audytu biologa terenowego – biolog terenowy ma wskazać zagrożenia wynikające z wystąpienia szkodników oraz wskazać możliwości zwalczania już istniejących. Inspekcję należy zaplanować w takim terminie aby możliwy był dostęp do wszystkich urządzeń podlegających okresowej kontroli przez firmę DDD.