IFS FOOD 7 – Co wnosi nowa wersja normy?

Co nowego przynosi najnowsza wersja IFS FOOD 7

Zgodnie z zapowiedzią z początku ubiegłego roku, IFS Food wersja 7.0 została opublikowana w październiku 2020  i już od marca 2021 może być stosowana. Jako obowiązkowa z kolei stanie się w lipcu.

Co zawiera? Dlaczego wprowadzone są aktualizacje i zmiany? Jakie i ile? Otóż podążając za zmianami społeczeństwa, potrzebami rynku i stale rozwijającą się gospodarką zachodzi potrzeba ciągłego zwiększania bezpieczeństwa w celu utrzymania jak najwyższych standardów i zaufania klientów. Czynniki te przyczyniły się do wprowadzenia zmian i udoskonaleń również w standardach IFS Food. Kultura bezpieczeństwa żywności, która jest niezwykle istotna dodano do pozostałych wymagań. Tym razem wyjątkowy nacisk położono na bezpieczeństwo żywności i produktów branży żywieniowej. Firma utrzymująca standardy, oferująca produkt zgodny z wymogami, zyskuje w oczach klientów szacunek oraz zaufanie, co jest niezmiernie istotne w dzisiejszych czasach. 

Ocena IFS Food Assessment

Nowa, zaktualizowana wersja standardów żywności skupia się bardziej na monitorowaniu działań i procesów produkcyjnych, uczciwości producentów, zmniejszając nieco nacisk na biurokrację i dokumentację (nawet o 15%). Zasadniczo zmianie ulega nazwa systemu przeprowadzanej kontroli na Ocenę IFS Food Assessment, a nie jak wcześniej audyt IFS Food . Udoskonalono strukturę protokołu, podzielono ją na 8 rozdziałów, przed, w trakcie i po kontroli. Jak zapowiadano wcześniej, co trzecia kontrola (ocena) będzie niezapowiedziana. Zaktualizowano informację dotyczącą okna audytowego, zgłoszonego przez firmę audytowaną co najmniej 4 tygodnie przed jego rozpoczęciem. Dotychczasowe standardy podzielono, niektóre połączone ze sobą, a inne usunięte, co zmniejszyło ich ogólną liczbę. 

Ocena IFS obszaru produkcyjnego pod kątem Pest Control

  • Procesy produkcyjne
  • Strefy przyjęć, magazyny i wysyłki
  • Dobre praktyki produkcyjne (GMP) zwłaszcza: konserwację, zwalczanie szkodników, higienę i dezynfekcję
  • Rozwój produktów
  • Laboratorium mieszczące się w zakładzie
  • Zaplecze konserwacyjne, socjalne i sanitarne na terenie zakładu
  • Zewnętrzne obszary

Dodatkowy wymóg jest taki, iż min. 50% całego czasu trwania kontroli (oceny) IFS trzeba przeznaczyć na ocenę i działania na miejscu, tylko wtedy audytor będzie miał wystarczającą ilość czasu na kompleksowy audyt i sprawdzenie wszystkich produktów i procesów. Inspekcja zakładu w zakresie kontroli szkodników może być prowadzona przez dowolną osobę i charakteryzuje się regularnymi wizytami w dowolnych obszarach w celu sprawdzenia higieny na zakładzie, zwalczania szkodników, produktów, produkcji i całego jej otoczenia, a także zagrożenia materiałami obcymi.  Każde działania dotyczące ochrony przed szkodnikami powinny być dokumentowane i przechowywane, a każda kontrola monitorowana i rejestrowana. Oceny, zgodne z nowymi wytycznymi IFS skupiają się bardziej na ocenie zakładu, produkcji i innych procesach operacyjnych, ale również na rozmowach z personelem i kontroli próbek.

Preparaty biobójcze

Kolejna wzmianka dotyczy środków zwalczających szkodniki. Jeżeli Zakład wykonuje monitoring ddd – nadzór nad szkodnikami we własnym zakresie, to wszystkie środki powinny być zabezpieczone i znajdować się w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Używane w sposób zapobiegający ryzyku ewentualnego zakażenia. Skuteczność środków zwalczających szkodniki należy stale monitorować. Obowiązkowe prowadzenie analizy trendów i tendencji umożliwiające podjęcia odpowiednich działań i zastosowanie wskazanych preparatów zostało już określone we wcześniejszych wymaganiach IFS. Jeśli Zakład zatrudnia usługodawcę zewnętrznego wszelkie działania należy zapisać w umowie o świadczenie usług. Firma DDD zajmująca się zwalczaniem szkodników muszą posiadać wyszkolony i wykwalifikowany zespół pracowników. Wszystkie działania niezbędne do podjęcia w zakładzie wymagają zapisów w umowach. Na Zakładzie w dalszym ciągu funkcjonuje koordynator zwalczania szkodników odpowiedzialny za współpracę z firmą DDD.

Wymagania IFS Food 7 w zakresie ochrony przed szkodnikami

Tradycyjnie norma  IFS Food 7  obliguje do wdrożenia systemu zwalczania szkodników zgodnego z krajowymi wymogami prawnymi. System musi obejmować co najmniej otoczenie fabryki, mapę rozmieszczenia urządzeń monitorujących i ich identyfikację. Dotyczy to wszystkich urządzeń monitorujących na zewnętrz i wewnątrz budynków. Opis używanych preparatów i urządzeń oraz wszelkie instrukcje bezpieczeństwa muszą być dostępne. System zwalczania szkodników opiera się przede wszystkim na ich dokładnym monitorowaniu, analizie zagrożeń i ich ocenie. Ważna jest zatem dokumentacja przeprowadzonych inspekcji. Skuteczność zwalczania szkodników będzie przedstawiona za pomocą wykonanych analiz trendów, do których jak wcześniej wspomniano firma  jest zobligowana. 

Strefy załadunku

W kwestiach takich jak załadunek czy rozładunek Zakład określa odpowiednio do tego wyznaczone miejsca. Zmniejsza to tym samym ryzyko pojawienia się szkodników. Miejsca te  koniecznie należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. W miejscach załadunku nie wolno składować odpadów ponieważ może to powodować rozwój ewentualnej pleśni. Jest to jest niedopuszczalne w takich obszarach. Wszystkie przychodzące dostawy należy zaraz po przybyciu skontrolować pod kątem obecności szkodników, ewentualnych uszkodzeń, którymi mogły lub mogą się przedostać. Oczywiście wszystkie te czynności każdorazowo wymagają dokumentowania. 

Podsumowanie

IFS Food 7 postawił na więcej wymagań jakościowych wzmacniających zaufanie klientów. Bezpieczeństwo produktu, jego jakość i legalność to kwestie najważniejsze zarówno dla konsumentów jak i producentów. Rozszerzenie wymogów dotyczących opakowań i nadzór nad procesami pakowania zwiększa to bezpieczeństwo. Przedstawione zmiany to praktycznie wszystkie najważniejsze wymogi nowego standardu IFS Food 7. Od 01.03.2021 będzie można korzystać z certyfikacji standardu zgodnie z wymogami IFS Food 7. Od 01.07.2021 wdrożenie stanie się obowiązkowe. 

Dodaj komentarz