Monitoring DDD – nadzór nad szkodnikami

Monitoring DDD – dlaczego monitorujemy obecność szkodników?

Monitoring DDD – inaczej ochrona przed szkodnikami które mogą skazić pomieszczenia, rozprzestrzeniać choroby, niszczyć produkty, żywność i mienie. Mogą nawet zrujnować reputację, prowadząc do utraty wizerunku firmy produkcyjnej.
Owady, gryzonie i ptaki mogą łatwo zanieczyścić żywność, maszyny produkcyjne i powierzchnie robocze swoimi odchodami, włosami lub częściami ciała. Przenoszą potencjalne patogeny, przenoszące choroby i powodujące dolegliwości związane z „ciałem obcym”. Pasożyty przenoszone przez szkodniki bywają przenoszone na ludzi, powodując choroby i stres. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich procedur, aby chronić dobro własne i swoich klientów.

Ochrona inwestycji – właściwe procedury DDD

Odpowiednio przygotowane procedury zwalczania szkodników w zakładzie spożywczym ograniczają ryzyko związane z presją owadów, gryzoni czy ptaków.

Gryzonie wyrządzają wiele szkód z powodu swojego przyzwyczajenia jakim jest nieustanne gryzienie. Ich mocne zęby mogą łatwo przebić drewno i aluminium oraz spowodować szkody materialne a nawet pożary gdy uszkodzą kable elektryczne. Gryzonie zjadają szeroką gamę produktów spożywczych i mogą uszkodzić lub zanieczyścić surowiec i produkt. Odpowiednia deratyzacja jest procesem kluczowym.

Poważnym problemem są również inwazje owadów które przedostają się do stref produkcyjnych i magazynowych. Martwe owady, wylinki czy odchody mogą zanieczyszczać surowce, półprodukty lub wyrób gotowy. Przestoje spowodowane obecnością owadów w miejscach związanych z żywnością bywają często długotrwałe i kosztowne. Również w produkcji paszy dla zwierząt zachodzi do porażenia przez owady.

Ptasie odchody mogą przenosić choroby oraz niszczyć budynki, a także mogą powodować poślizgnięcia i potknięcia. Gniazda mogą blokować rynny lub przewody kominowe i sprzyjają wielu gatunkom szkodników, które rozwijają się w resztkach martwych ptaków.

Przepisy w zakresie zwalczania szkodników i monitoring DDD

Prawodawstwo dotyczące zwalczania szkodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności znajduje się na ogół w kilku różnych obszarach, w tym w różnych aspektach samego bezpieczeństwa żywności, ale dotyczy również środowiska i pestycydów, zdrowia i bezpieczeństwa, dzikiej przyrody, rolnictwa i okrucieństwa wobec zwierząt. Prawodawstwo ogólnie określa szerokie wymagania dotyczące zwalczania szkodników w bezpiecznej produkcji żywności. Jednak określone standardy i przyjęte praktyki dotyczące zgodności różnią się w zależności od regionu geograficznego.

Ogólne prawo żywnościowe UE nakłada na podmioty spożywcze wymóg identyfikowalności i odpowiedzialności za wycofanie i odzyskanie skażonej żywności (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, art. 18 i 19). Obejmuje to importerów, producentów, przetwórców, producentów i dystrybutorów. Identyfikowalność każdej substancji, która jest dodawana do produktu spożywczego, trzeba ustalić na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Podmioty zajmujące się przetwórstwem żywności muszą posiadać systemy i procedury, które pozwalają na udostępnienie tych informacji właściwym władzom na żądanie. W art. 50 ustanowiono system szybkiego ostrzegania we wszystkich państwach członkowskich o zagrożeniu dla zdrowia ludzi lub środowiska w związku z żywnością lub materiałami do kontaktu z żywnością.

Higiena żywności

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane do zapobiegania zakażeniom powodowanym przez zwierzęta i szkodniki poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji i odpowiednich środków. Operatorzy są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów unijnych i krajowych dotyczących kontroli zagrożeń, aby zapobiec zanieczyszczeniu powietrza, gleby, wody i środków biobójczych. Muszą również podjąć odpowiednie środki w celu przechowywania i postępowania z substancjami niebezpiecznymi i odpadami w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu. Przedsiębiorstwa spożywcze muszą prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą środków stosowanych do kontrolowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności we właściwy sposób i przez odpowiedni okres, w zależności od charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa. Prawo stanowi również, że podmioty działające na rynku spożywczym produkujące i zbierające produkty roślinne muszą prowadzić dokumentację. Dokumentacja ta dotyczy każdego wystąpienia szkodników lub chorób, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo produktów spożywczych pochodzenia roślinnego.

Pomieszczenia spożywcze

Układ, projekt, konstrukcja, umiejscowienie i wielkość pomieszczeń przeznaczonych na żywność muszą umożliwiać dobre praktyki higieny żywności, w tym ochronę przed zanieczyszczeniem i zwalczanie szkodników. Pomieszczenia spożywcze należy utrzymywać w czystości i utrzymywane w dobrym stanie.

Odpady i produkty uboczne

  • Odpady żywnościowe dają dobre źródło pożywienia dla wielu różnych szkodników. tam gdzie są przechowywane, mogą one stanowić schronienie dla szkodników. Przepisy stanowią, że odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne odpady muszą być:
  • Usunięte z pomieszczeń, w których znajduje się żywność, tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć ich gromadzenia się.
  • Umieszczone w zamykanych pojemnikach. Pojemniki muszą mieć odpowiednią konstrukcję. Muszą być utrzymywane w dobrym stanie, być łatwe do czyszczenia i w miarę potrzeby, do dezynfekcji
  • Należy zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i usuwania odpadów żywnościowych.
  • Obszary składowania odpadów projektuje się i zarządza nimi w taki sposób, aby można je było utrzymywać w czystości(wolne od szkodników).

Obsługa i przechowywanie żywności

Surowce i składniki należy przechowywać w odpowiednich warunkach, które chronią przed zanieczyszczeniem, również przed szkodnikami dlatego należy wdrożyć monitoring DDD. Na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywność należy chronić przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i należy zastosować odpowiednie procedury.

Dodaj komentarz